Kategoria: Religia i śmierć

ŚMIERĆ W TRADYCJI JUDEO-CHRZESCIJAJŚTSKIEJ

Poglądy na śmierć w tradycji judeo-chrzościjańskiej można rozpatrywać z grubsza w dwóch aspektach. Po pierwsze, nastąpiła ewolucja licz­nych wierzeń w życie pozagrobowe. Po drugie, wyrazem pozytywnej oceny doświadczeń i postę­powania ludzkiego jest osiągnięcie życia praw­dziwego, czyli życia wiecznego, w przeciwieństwie do odwrócenia się od Boga, czego najwymowniej­szym symbolem jest śmierć. Wierzenia w egzysten­cję pośmiertną należy rozpatrywać zgodnie z tym właśnie symbolizmem śmierci.Stary Testament wyraża pierwszy etap wierzeń dotyczących śmierci w tradycji, w której nastąpił rozdział wraz z powstaniem chrześcijaństwa, choć wiele elementów tej tradycji pozostało z chrześci­jaństwem wspólnych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

ŚMIERĆ W STARYM TESTAMENCIE

W Starym Testamencie śmierć jest traktowana w naturalistyczny sposób jako rozkład fizyczny jednostki. Występują jed­nakże w Starym Testamencie wzmianki o życiu pośmiertnym. Zmarły człowiek zachowuje po zgo­nie pewną moc. Ta moc umożliwia mu kontynua­cję egzystencji w świecie podziemnym, Szeolu. W Szeolu jednostka łączy się ze swoimi przodkami: zmarły „przenosi się na łono Abrahama”. Jednakże takie istnienie było tylko cieniem życia tych, co jeszcze pozostawali na ziemi. To podrzędne potrak­towanie tematu nieśmiertelności wynika w pewnej mierze z mocno uwydatnionej w Starym Testamen­cie różnicy (czego słabsze odbicie znajduje się w in­nych kulturach starożytnych Bliskiego Wschodu) między śmiertelnym człowiekiem a nieśmiertel­nym Bogiem.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

GŁÓWNY TEMAT

Stanowiło to główny temat eposu o  Gilgameszu; szczególnie dobitny wyraz osiągnęło to w Biblii ze względu na fakt, że jest ona wykła­dem zdecydowanego monoteizmu, a co za tym idzie, odzwierciedla przepaść między człowiekiem a Bo­giem; tylko Bóg mógł zbawić człowieka, a więc wy­łącznie jego prerogatywą był dar świętości i zba­wienia. Ludzie z natury nie są nieśmiertelni: nie­śmiertelność należy do Boga. Inną przyczyną pod­rzędnego traktowania nieśmiertelności w Starym Testamencie był fakt, że stosunki między Bogiem a człowiekiem (szczególnie w Izraelu) rozpatrywano z perspektywy: Bóg z jednej strony, a społeczność z drugiej. Odrodzenie jednostkowe w tej perspek­tywie było nieważne wobec sprawy odrodzenia społeczeństwa izraelskiego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

NACZELNA IDEA

Naczelna idea dotycząca człowieka w Starym Testamencie odzwierciedla ten stosunek do jego odrodzenia — mianowicie człowiek jest istotą psy­chofizyczną, a nie bytem podzielonym niejako na dwie części, to znaczy duszę i ciało. Istotnie, wy­stępowała tendencja do utożsamiania oddechu (tchnienia) z duchem; lecz tego pojęcia duchowej strony człowieka nie rozwinięto w taki sposób, by w wyniku można było uzyskać teorię o nieśmier­telnym elemencie związanym nierozerwalnie z człowiekiem. Jednakże pod koniec epoki objętej Starym Testa­mentem, a co ważniejsze, w okresie między po­wstaniem większości tekstów Starego Testamentu a okresem życia Chrystusa, pojawiło się większe za­interesowanie wiarą w zmartwychwstanie zmarłych (powstanie tej idei można przypisać w znacznym stopniu wpływom zaratusztrianizmu).

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!